7.2 Laadunhallinta

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011–2016 linjataan, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä. Laadunhallintajärjestelmän tulee kattaa kaikki koulutuksen järjestäjän toiminnot mukaan lukien työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Laatu ja laatutyö on tarkoituksenmukaista ja hyvin tehtyä työtä, jota jokainen Stadin ammattiopiston työntekijä tekee omassa työtehtävässään asiakkaiden hyväksi. Toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella. Toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti asetetaan organisaation kaikilla tasoilla toiminnan suunta ja tavoitteet, suunnitellaan, resursoidaan ja johdetaan toimintaa ja tavoitteiden toteutumista sekä kehitetään toimintaa arviointitulosten perusteella. Arviointia toteutetaan joko sisäisenä tai ulkoisena asetettuja mittareita käyttäen arviointisuunnitelman mukaisesti.

Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston laadunhallinta käsittää menettelytavat, prosessit ja järjestelmät, joiden avulla varmistetaan ja kehitetään laatua oppilaitoksissa. Ammattiopiston laadunhallinta on osa Helsingin kaupungin toiminnanohjausjärjestelmää. Stadin ammattiopisto kehittää päätöksenteon kannalta oleellisten tietojen ja dokumenttien keräämistä ja keskitettyä tallentamista. Prosessit ja dokumentit kuvataan ja tallennetaan IMS-järjestelmään.

Stadin ammattiopiston rehtori johtaa laadunhallintatyötä ammattiopistossa yhdessä työhön nimettyjen henkilöiden kanssa.